Dịch từ "an sinh" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an sinh" trong tiếng Anh

an sinh {danh}
EN

Ví dụ về cách dùng từ "an sinh" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamese/ Giáng sinh an lành!

Cách dịch tương tự của từ "an sinh" trong tiếng Anh

an danh từ
an lạc danh từ
an nhàn tính từ
thí sinh danh từ
an tịnh tính từ
English
trời sinh tính từ
English
an ninh danh từ
bẩm sinh tính từ
English
an toàn tính từ
an hảo danh từ
English
an bu min danh từ
English
an tĩnh tính từ
English
vô sinh tính từ
English
cải tử hoàn sinh động từ