Dịch từ "an-pha-bê" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an-pha-bê" trong tiếng Anh

an-pha-bê {danh}
VI

an-pha-bê {danh từ}

an-pha-bê (từ khác: bảng chữ cái, mẫu tự)

Cách dịch tương tự của từ "an-pha-bê" trong tiếng Anh

pha danh từ
English
an danh từ
danh từ
động từ
English