Dịch từ "an ninh truyền tin" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an ninh truyền tin" trong tiếng Anh

VI

an ninh truyền tin {danh từ}

an ninh truyền tin