Dịch từ "an ninh trong nước" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an ninh trong nước" trong tiếng Anh

VI

an ninh trong nước {danh từ}

an ninh trong nước (từ khác: an ninh quốc nội)