Dịch từ "an ninh sở tại" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an ninh sở tại" trong tiếng Anh

VI

an ninh sở tại {danh từ}

an ninh sở tại