Dịch từ "an ninh quốc nội" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an ninh quốc nội" trong tiếng Anh

VI

an ninh quốc nội {danh từ}

an ninh quốc nội (từ khác: an ninh trong nước)