Dịch từ "an ninh kỹ nghệ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an ninh kỹ nghệ" trong tiếng Anh

VI

an ninh kỹ nghệ {danh từ}

an ninh kỹ nghệ