Dịch từ "an ninh hải quân" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an ninh hải quân" trong tiếng Anh

VI

an ninh hải quân {danh từ}

an ninh hải quân