Dịch từ "an ninh công cộng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an ninh công cộng" trong tiếng Anh

VI

an ninh công cộng {danh từ}

an ninh công cộng