Dịch từ "an ninh biên giới" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an ninh biên giới" trong tiếng Anh

VI

an ninh biên giới {danh từ}

an ninh biên giới