Dịch từ "an go rít" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an go rít" trong tiếng Anh

an go rít {danh}
VI

an go rít {danh từ}

an go rít (từ khác: thuật toán, angorit)
an go rít (từ khác: angorit, thuật toán)

Cách dịch tương tự của từ "an go rít" trong tiếng Anh

rít động từ
an danh từ