Dịch từ "an giấc ngàn thu" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an giấc ngàn thu" trong tiếng Anh

VI

an giấc ngàn thu {động từ}

1. từ ngữ tăng mạnh
an giấc ngàn thu (từ khác: an giấc nghìn thu, an nghỉ)

Ví dụ về cách dùng từ "an giấc ngàn thu" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.