Dịch từ "an dưỡng đường" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an dưỡng đường" trong tiếng Anh

VI

an dưỡng đường {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "an dưỡng đường" trong tiếng Anh

an danh từ
đường danh từ