Dịch từ "an ca lô ít" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an ca lô ít" trong tiếng Anh

an ca lô ít {danh}
VI

an ca lô ít {danh từ}

1. hóa học
an ca lô ít (từ khác: ancaloit)