Dịch từ "an cư lạc nghiệp" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an cư lạc nghiệp" trong tiếng Anh

Ví dụ minh họa cách dùng "an cư lạc nghiệp".

Từ điển Việt-Anh

Ví dụ về cách dùng từ "an cư lạc nghiệp" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesean lạc nghiệp
Vietnamesean lạc nghiệp