Dịch từ "an bu min" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an bu min" trong tiếng Anh

an bu min {danh}
VI

an bu min {danh từ}

1. sinh hóa
an bu min (từ khác: anbumin)
an bu min

Cách dịch tương tự của từ "an bu min" trong tiếng Anh

bu đại từ
English
an danh từ