Dịch từ "an ủi nạn nhân" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an ủi nạn nhân" trong tiếng Anh

VI

an ủi nạn nhân {động từ}

an ủi nạn nhân

Ví dụ về cách dùng từ "an ủi nạn nhân" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesean ủi nạn nhân