Dịch từ "an đê hít" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an đê hít" trong tiếng Anh

an đê hít {danh}
VI

an đê hít {danh từ}

1. hóa học
an đê hít (từ khác: anđehyt, anđehit)

Cách dịch tương tự của từ "an đê hít" trong tiếng Anh

hít động từ
English
đê danh từ
an danh từ
for-man đê hít danh từ