Dịch từ "anđehit" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anđehit" trong tiếng Anh

anđehit {danh}
VI

anđehit {danh từ}

1. hóa học
anđehit (từ khác: an đê hít, anđehyt)