Dịch từ "ampun" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ampun" trong tiếng Anh

ampun {danh}
VI

ampun {danh từ}

ampun (từ khác: am pun, ống thuốc tiêm)
volume_up
ampoule {danh} [Anh-Anh]
ampun (từ khác: am pun, ống thuốc tiêm)
volume_up
ampule {danh} [Anh-Mỹ]
ampun (từ khác: am pun, ống thuốc tiêm)
volume_up
ampul {danh} [Anh-Mỹ]