Dịch từ "ampe kế" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ampe kế" trong tiếng Anh

ampe kế {danh}
EN
VI

ampe kế {danh từ}

1. điện tử
ampe kế (từ khác: am pe kế)

Cách dịch tương tự của từ "ampe kế" trong tiếng Anh

ampe danh từ
English
kế trạng từ
English
kế danh từ
English
mưu kế danh từ
âm thanh kế danh từ
English
của cải thừa kế danh từ
âm kế danh từ
phương kế danh từ
English
thừa kế động từ
English
áp kế danh từ
English
bày mưu tính kế động từ
English
ăn thừa kế động từ
thính lực kế danh từ
English
lực kế danh từ
điện kế danh từ
áp khí kế danh từ
English