Dịch từ "ampe giờ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ampe giờ" trong tiếng Anh

ampe giờ {danh}
VI

ampe giờ {danh từ}

1. điện tử
ampe giờ (từ khác: am pe giờ)

Cách dịch tương tự của từ "ampe giờ" trong tiếng Anh

ampe danh từ
English
giờ danh từ
English
thì giờ danh từ
English
bấy giờ liên từ
English
bấy giờ trạng từ
ngay bây giờ danh từ
English
ngay bây giờ trạng từ
English
từ đó đến giờ trạng từ
English
không bao giờ trạng từ
English
cho đến giờ trạng từ
English
ampe kế danh từ
English
cho đến bây giờ trạng từ
English
từ trước đến giờ trạng từ
English
từ bấy đến giờ trạng từ
English
kể từ bây giờ trạng từ
đúng giờ tính từ
English
bom giờ danh từ
English
bây giờ trạng từ
English
bây giờ danh từ
English
đồng hồ bấm giờ danh từ