Dịch từ "ampe" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ampe" trong tiếng Anh

ampe {danh}
EN
ampe kế {danh}
EN
ampe giờ {danh}
VI

ampe {danh từ}

1. điện tử
ampe (từ khác: am pe)