Dịch từ "amiăng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "amiăng" trong tiếng Anh

amiăng {danh}
VI

amiăng {danh từ}

1. khoáng vật học