Dịch từ "Amerixi" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Amerixi" trong tiếng Anh

Amerixi {danh}
VI

Amerixi {danh từ}

1. hóa học
Amerixi (từ khác: Ameriđi)