Dịch từ "am thục" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "am thục" trong tiếng Anh

am thục {tính}
VI

am thục {tính từ}

1. từ ngữ cũ
am thục
am thục

Cách dịch tương tự của từ "am thục" trong tiếng Anh

hiền thục tính từ
English
am pli danh từ
English
am pun danh từ
am tường động từ
am tường tính từ
am mây danh từ
am hiểu tính từ
English
am hiểu động từ
am tự danh từ
am pe kế danh từ
English
am pe danh từ
English