Dịch từ "am pe giờ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "am pe giờ" trong tiếng Anh

am pe giờ {danh}
VI

am pe giờ {danh từ}

1. điện tử
am pe giờ (từ khác: ampe giờ)

Cách dịch tương tự của từ "am pe giờ" trong tiếng Anh

giờ danh từ
English
am pe kế danh từ
English