Dịch từ "ai oán" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ai oán" trong tiếng Anh

ai oán {tính}
VI

ai oán {tính từ}

Cách dịch tương tự của từ "ai oán" trong tiếng Anh

ai đại từ
English
ai cũng biết tính từ
English
đền ơn báo oán
ai đó đại từ
English
báo oán động từ
ân oán danh từ