Dịch từ "ai đó" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ai đó" trong tiếng Anh

ai đó {đại}
EN
yêu ai đó {động}
VI

ai đó {đại từ}

ai đó

Ví dụ về cách dùng từ "ai đó" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "ai đó" trong tiếng Anh

ai đại từ
English
đó trạng từ
English
đó đại từ
English
thằng đó đại từ
English
thằng cha đó đại từ
English
từ lúc đó trạng từ
English
khu gần đó danh từ
có cái gì đó trạng từ
English
từ khi đó trạng từ
English
ở một nơi nào đó trạng từ
English
kể từ lúc đó trạng từ
ai oán tính từ
ai cũng biết tính từ
English
kể từ đó trạng từ
English
đâu đó trạng từ
English
vẫn người đó đại từ
English
chưa được tiết lộ trước đó động từ
English
vào một thời điểm nào đó trạng từ
do đó trạng từ