Dịch từ "A-ri-zôn-na" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "A-ri-zôn-na" trong tiếng Anh

A-ri-zôn-na {danh (r)}
EN
VI

A-ri-zôn-na {danh từ riêng}

1. địa lý
A-ri-zôn-na