Dịch từ "a-mi-ăng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "a-mi-ăng" trong tiếng Anh

a-mi-ăng {danh}
VI

a-mi-ăng {danh từ}

1. khoáng vật học
a-mi-ăng (từ khác: amiăng, sợi albet, thạch ma)