Dịch từ "A-mê-tít" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "A-mê-tít" trong tiếng Anh

A-mê-tít {danh}
VI

A-mê-tít {danh từ}

A-mê-tít (từ khác: thạch anh)

Cách dịch tương tự của từ "A-mê-tít" trong tiếng Anh

tít danh từ
English