Dịch từ "A-kan-sát" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "A-kan-sát" trong tiếng Anh

A-kan-sát {danh (r)}
VI

A-kan-sát {danh từ riêng}

1. địa lý
A-kan-sát (từ khác: Arkansas)

Cách dịch tương tự của từ "A-kan-sát" trong tiếng Anh

sát tính từ