Dịch từ "和" từ Trung sang Đức

CN

Nghĩa của "和" trong tiếng Đức

volume_up
[hé] {danh}
volume_up
[hè] {động}
volume_up
[huó] {động}
volume_up
[hé] {liên}
volume_up
[huò]

CN
volume_up
[hé] {danh từ}

1. toán học

Ví dụ về cách dùng từ "和" trong tiếng Tiếng Đức

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Chinese与X的发现一致,......呈正相关。
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Chinese与X的发现一致,......呈正相关
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Chinese因为您在他们的生命中很重要,......诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Chinese...比,...显示...
Chinese...比,...表明...
Chinese在...方面,......是相似的
Chinese在...方面,......相同。
Chinese......呈正相关。
Chinese......呈正相关