Dịch từ "吃干醋" từ Trung sang Anh

CN

Nghĩa của "吃干醋" trong tiếng Anh

volume_up
吃干醋 [chī ɡān cù] {động}

CN 吃干醋
volume_up
[chī ɡān cù] {động từ}