Dịch từ "intestinal" từ Tây Ban Nha sang Bồ Đào Nha

ES

Nghĩa của "intestinal" trong tiếng Bồ Đào Nha

volume_up
intestinal {tính, đực/cái}
PT

Nghĩa của "intestinal" trong tiếng Tây Ban Nha

volume_up
intestinal {tính, đực/cái}

ES intestinal
volume_up
{tính từ giống đực/cái}

intestinal
volume_up
intestinal {tính, đực/cái}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Tây Ban Nha) của "intestinal":

intestinal

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Bồ Đào Nha) của "intestinal":

intestinal
Portuguese