Dịch từ "usuario que mezcla explosivos" từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "usuario que mezcla explosivos" trong tiếng Anh

ES usuario que mezcla explosivos
volume_up
[ví dụ]

1. công nghiệp

usuario que mezcla explosivos

Cách dịch tương tự của từ "usuario que mezcla explosivos" trong tiếng Anh

usuario danh từ
que liên từ
que đại từ
que giới từ
English
mezcla danh từ
mezclar động từ
explosivos danh từ
English
qué tính từ
qué trạng từ
English
qué đại từ
¿qué? thán từ
English