Dịch từ "tablón con listones " từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "tablón con listones " trong tiếng Anh

ES tablón con listones 
volume_up
{từ giống đực}

1. xây dựng

tablón con listones 

Cách dịch tương tự của từ "tablón con listones " trong tiếng Anh

tablón danh từ
con giới từ