Dịch từ "orangután" từ Tây Ban Nha sang Anh


Có phải ý bạn là orangutan
ES

Nghĩa của "orangután" trong tiếng Anh

ES

orangután {từ giống đực}

volume_up
1. Tổng quan
orangután
2. động vật học
orangután