Dịch từ "orangután" từ Tây Ban Nha sang Anh


Có phải ý bạn là orangutan
ES

Nghĩa của "orangután" trong tiếng Anh

ES orangután
volume_up
{từ giống đực}

1. Tổng quan

orangután

2. động vật học

orangután