Dịch từ "obligar por medio de amenazas" từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "obligar por medio de amenazas" trong tiếng Anh

ES obligar por medio de amenazas
volume_up
{động từ}

obligar por medio de amenazas (từ khác: forzar, obligar con medio de amenazas)
volume_up
to sandbag {ngoại động} [Anh-Mỹ] [tục] (bully)

Cách dịch tương tự của từ "obligar por medio de amenazas" trong tiếng Anh

obligar động từ
por giới từ
por
English
medio danh từ
medio tính từ
medio trạng từ
medio…
English
mediar động từ
de danh từ
de giới từ
de liên từ
English
de-
English
amenazas danh từ
English
amenazar động từ
dar động từ