Dịch từ "quadrupède" từ Pháp sang Anh

FR

Nghĩa của "quadrupède" trong tiếng Anh

volume_up
quadrupède {tính, đực/cái}
EN

Nghĩa của "quadruped" trong tiếng Pháp

FR quadrupède
volume_up
{từ giống đực}

1. động vật học

quadrupède

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "quadruped":

quadruped