Dịch từ "油送船" từ Nhật sang Anh

Nghĩa của "油送船" trong tiếng Anh

油送船 [ゆそうせん] {danh}

油送船 [ゆそうせん] {danh từ}

油送船 (từ khác: 油槽船)