Dịch từ "振りかける" từ Nhật sang Anh

Nghĩa của "振りかける" trong tiếng Anh

振りかける {động}

振りかける {động từ}

Ví dụ về cách dùng từ "振りかける" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.