Dịch từ "хряк" từ Nga sang Đức

RU

Nghĩa của "хряк" trong tiếng Đức

хряк
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "хряк" trong từ điển.