Dịch từ "abugida" từ Đức sang Ý

DE

Nghĩa của "abugida" trong tiếng Ý

abugida
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "abugida" trong từ điển.