Dịch từ "en ledsagare" từ Đức sang Thụy Điển

DE

Nghĩa của "en ledsagare" trong tiếng Thụy Điển

en ledsagare
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "en ledsagare" trong từ điển.