Dịch từ "tension" từ Đức sang Thổ Nhĩ Kỳ

DE

Nghĩa của "tension" trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

tension
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "tension" trong từ điển.