Dịch từ "illuster" từ Đức sang Nga

DE

Nghĩa của "illuster" trong tiếng Nga

illuster
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "illuster" trong từ điển.