Dịch từ "Sharp" từ Đức sang Ba Lan

DE

Nghĩa của "Sharp" trong tiếng Ba Lan

Ví dụ minh họa cách dùng "Sharp".

Ví dụ về cách dùng từ "Sharp" trong tiếng Tiếng Ba Lan

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

GermanSIA« Merck Sharp & Dohme Latvija» Skanstes 13, second floor, LV- 1013, Riga Latvia
SIA« Merck Sharp & Dohme Latvija» Skanstes 13, second floor, LV - 1013, Ryga Łotwa
GermanMerck Sharp & Dohme de España, S.A., Josefa Valcárcel, 38 28027 Madrid Spanien
Merck Sharp & Dohme de España, S. A., Josefa Valcárcel, 38 28027 Madrid Spain
GermanMerck Sharp & Dohme B.V Waarderweg 39 Post Bus 581 2003 PC Haarlem Niederlande
Merck Sharp & Dohme B. V Waarderweg 39 Post Bus 581 2003 PC Haarlem Holandia
GermanMerck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B-1180 Brüssel Belgien
Merck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B- 1180 Brussels, Belgium
GermanMerck Sharp & Dohme B.V Waarderweg 39 Post Bus 581 2003 PC Haarlem Niederlande
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Wielka Brytania
GermanMerck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B-1180 Brüssel Belgien
Merck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B- 1180 Bruksela Belgia
GermanSIA Merck Sharp & Dohme Lettland, Latvija; Skanstes street 13, LV- 1013, Riga, Lettland
SIA Merck Sharp & Dohme Latvia, Latvija; Skanstes street 13, LV- 1013, Ryga, Łotwa
GermanMerck Sharp & Dohme, IDEA, Inc., org. sl., Tel.: +420.233.010.111 Danmark:
Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl., Tel.: +420. 233. 010. 111 Danmark:
GermanMerck Sharp und Dohme, B.V., Waarderweg 39, NL- 2031 BN, Haarlem, Niederlande
Merck Sharp and Dohme, B. V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Holandia
GermanUAB Merck Sharp & Dohme, Gelež inio Vilko 18A, LT- 01112 Vilnius, Litauen
UAB Merck Sharp & Dohme, Geležinio Vilko 18A, LT - 01112 Vilnius, Lithuania
GermanMerck Sharp & Dohme B.V Waarderweg 39 Post Bus 581 2003 PC Haarlem Niederlande
Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Wielka Brytania
GermanMerck, Sharp & Dohme Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Vereinigtes Königreich
Merck, Sharp & Dohme Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom
GermanMerck Sharp & Dohme - Regulatory Affairs Iceland, Smedeland 8 DK-2600 Glostrup Dänemark
Merck Sharp & Dohme - Regulatory Affairs Iceland Smedeland 8 DK- 2600 Glostrup Danmark
GermanMerck Sharp & Dohme B.V., Postbox 581, Waarderweg 39, NL-2031 BN, Haarlem The Netherlands
Merck Sharp & Dohme B. V., Postbox 581, Waarderweg 39, NL- 2031 BN, Haarlem Holandia
GermanMerck Sharp & Dohme Ltd; Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN119BU, United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Wielka Brytania
GermanMerck Sharp and Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9B4 Vereinigtes Königreich
Merck Sharp and Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9B4 England
GermanSIA ” Merck Sharp & Dohme Latvija” Skanstes iela 13 LV-1013 Riga Lettland
SIA ” Merck Sharp & Dohme Latvija ” Skanstes iela 13 LV- 1013 Riga Łotwa
GermanMerck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, NL-2031 BN Haarlem, Niederlande
Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, NL- 2031 BN Haarlem, The Netherlands
GermanMerck Sharp & Dohme BV (Merck Manufacturing Division) Waarderweg 39 P.O.
Merck Sharp & Dohme BV (Merck Manufacturing Division) Waarderweg 39 P. O.
GermanMerck Sharp & Dohme Limited Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU
Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Wielka Brytania
Những từ khác
German
  • Sharp