Dịch từ "Lausbub" từ Đức sang Anh

DE

Nghĩa của "Lausbub" trong tiếng Anh

DE Lausbub
volume_up
{từ giống đực}

Lausbub (từ khác: Racker, Schalk, Gauner, Schurke)
volume_up
rogue {danh}
Lausbub (từ khác: Gauner, Schlingel, Schuft, Lausebengel)
Lausbub (từ khác: Lausebengel, Lausejunge, Lauselümmel, Lauser)
volume_up
scamp {danh}
Lausbub (từ khác: Schlingel, Lauser)
Lausbub (từ khác: Schlingel, Lauser)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Đức) của "Lausbub":

Lausbub